Aramax

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ SPOLEČNOSTI RITCHY EU S.R.O. A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů jako obchodních partnerů společnosti RITCHY EU s.r.o.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by vám i přesto nebylo něco jasné, rádi vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů, tedy osobních údajů zaměstnanců, je:

RITCHY EU s.r.o.
IČO: 01493299
se sídlem Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 207523
telefon: +420 225 067 840
(dále též jako „Obchodní partner“).

V oblasti ochrany osobních údajů nás můžete také prostřednictvím:

Právního oddělení společnosti:
adresa: Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
telefon: +420 225 067 840
email: legal@ritchy.com

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili plnění všech našich i Vašich práv a povinností jako obchodních partnerů v souvislosti s těmito aktivitami:

Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme na základě:

  1. Smlouvy (písemné ústní), kterou jsme s Vámi uzavřeli, a to za účelem splnění našich povinností vyplývajících z této smlouvy;

  2. platných právních předpisů (například v oblasti obchodního práva, daňové, celní a další právní úpravy a další), a to za účelem plnění zákonných povinností;

  3. našeho oprávněného zájmu coby Obchodního partnera, a to za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany majetku Obchodního partnera (kamerové monitorování majetku v prostorách Obchodního partnera). Bližší informace ke zpracování osobních údajů na základě tohoto titulu stanoví vnitřní předpis Obchodního partnera.

  4. a ve výjimečných případech na základě Vašeho níže uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro v souhlasu uvedené účely.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání obchodního vztahu. Po jeho ukončení uchováváme pouze ty z Vašich osobních údajů, které jsou dále nezbytné pro uplatnění našich práv a plnění našich povinností, nebo u kterých to vyžadují právní předpisy.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Osobní údaje Obchodní partner zpracovává manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a případně i zpracovatelů (viz bod 6 níže). Ochrana osobních údajů je Obchodního partnera technicky a organizačně zabezpečena v souladu s platnou právní úpravou.

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. U Obchodního partnera platí přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat, což blíže upravují vnitřní předpisy Obchodního partnera. V případě předání Vašich osobních údajů mimo Obchodního partnera jsme zajistili odpovídající úroveň ochrany jejich zabezpečení dle příslušných právních předpisů.

5. Komu dalšímu předáváme Vaše osobní údaje a proč?

Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme mimo Obchodního partnera s výjimkou případů, kdy:

Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

V rámci naplnění obchodní agendy musí být Vaše kontaktní údaje předány společnosti Marvinpac CZ, IČ: 24666807, která pro nás zajišťuje doručování objednávek.

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

V případě, že některé z Vašich osobních údajů zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Veškerá svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na kontaktní adresu:
Právní oddělení, Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5 a nebo email: legal@ritchy.com

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
IČO: 708 37 627
se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
https://www.uoou.cz

7. Kde se dozvíte více?

S jakýmikoliv dotazy, týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se můžete obracet na Právní oddělení Správce:
Právní oddělení
adresa: Karla Engliše 519/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
telefon: +420 225 067 840
email: legal@ritchy.com

V Praze dne 15.5.2018
Společnost Ritchy EU s.r.o.

Žádost
o velkoobchodní cenu

Your question or comment has been submitted.
Please allow up to 48 hours for a reponse.

Vítejte v ARAMAX

Ověření věku

Určeno k prodeji dospělým ve věku 18 let nebo starším. Pokud nemáte zákonem povolen nákup tabákových výrobků ve státě, kde žijete, nevstupuje prosím na tyto stránky.